24 maja 2018 r.

ostatnia aktualizacja:

Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy:

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
tel. 032 368 55 98
tel. 032 368 55 03

W KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o. o. zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników jest podstawowym celem Zarządu Spółki i wszystkich pracowników.

[Rozmiar: 37002 bajtów]

Gwarancją realizacji powyższego celu jest odnowienie w 2009 roku certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Certyfikację systemu przeprowadziła Jednostka Certyfikująca Głównego Instytutu Górnictwa wydając certyfikat Nr QS/09/II/09, który potwierdził, że KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 "Systemy zarządzania jakością. Wymagania." , normy PN-EN ISO 14001:2005 "Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania" oraz normy PN-N-18001:2004 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania" w obszarze działalności: Wydobywanie węgla kamiennego, prowadzenie działalności usługowej w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego. Audyt został przeprowadzony pod nadzorem przedstawicieli Polskiego Centrum Akredytacji z Warszawy. W Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. opisano intencje i zamiary oraz realizację zamierzonych działań kierownictwa w obszarze bezpieczeństwa pracy.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania
w KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o.

KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o. w trosce o dobro klienta, lepsze spełnianie jego potrzeb i oczekiwań oraz mając na uwadze wpływ na środowisko naturalne i ciągłą poprawę warunków bhp wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Kopalnię jest zgodne z wymaganiami prawa, a prace związane z wydobyciem i przeróbką węgla są realizowane ze szczególną troską o zadowolenie klienta oraz stan środowiska naturalnego znajdującego się w otoczeniu kopalni.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych środków dla ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, podnoszenia jego skuteczności, aby konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku i zapewnić dostarczanie węgla o oczekiwanych przez Klientów parametrach jakościowych, w sposób stały i planowy.

Wprowadza się zasadę, iż każdy pracownik odpowiada za jakość i wszystkie działania związane z oddziaływaniem na środowisko oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy, co równoznaczne jest z odpowiedzialnością za wizerunek naszej Kopalni. Doskonalone są również kwalifikacje i umiejętności pracowników w tym zakresie.

Stałe doskonalenie i usprawnianie systemu zarządzania ma na celu budowanie obrazu KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o. jako firmy zarządzanej profesjonalnie, optymalnie gospodarującej dostępnymi zasobami i redukującej negatywny wpływ na środowisko oraz dbającej o bezpieczeństwo pracowników.

Elementami konsekwentnie doskonalonego systemu zarządzania jest aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników w funkcjonującym systemie, prowadzenie oceny ryzyka zawodowego i ciągłe monitorowanie warunków pracy pod kątem doskonalenia procesów pracy, obniżenie do minimum ryzyka zawodowego oraz eliminowanie niebezpiecznych czynników ze środowiska pracy.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Kopalni w ramach prowadzonej działalności jest odpowiednia do charakteru zdefiniowanych aspektów i ich wpływu na środowisko naturalne.

Zarząd KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o. zapewnia, iż postanowienia niniejszej Polityki zostały zakomunikowane i są znane wszystkim osobom pracującym dla i w imieniu Kopalni oraz przez nich zaakceptowane.

Główne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Kopalni
  • bezpieczeństwo jest sprawą wszystkich i wszyscy pracownicy naszej kopalni muszą się troszczyć o własne życie i zdrowie oraz o zachowanie bezpieczeństwa
  • bezpieczeństwo nigdy nie jest doskonałe i zawsze może być poprawione.
  • nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na danym stanowisku, gdy nie posiada on wymaganego przeszkolenia, kwalifikacji, umiejętności oraz znajomości przepisów bezpieczeństwa.
  • nie wolno przystępować do pracy w stanie nietrzeźwym. Podczas pracy nie wolno spożywać alkoholu.
  • nie wolno stosować wyposażenia, które jest w złym stanie technicznym. Wszelkie techniczne usterki wyposażenia oraz zasilania elektrycznego muszą być niezwłocznie zgłaszane przełożonym i usuwane.
  • każdy pracownik zobowiązany jest stosować zgodnie z instrukcją oddane do jego dyspozycji zabezpieczenia i środki ochronne. Musi stosować również obowiązujące metody pracy i zasady postępowania.
  • każdy pracownik musi bezwzględnie przestrzegać zasad ochrony przed pożarem.
  • o każdym wypadku lub niebezpiecznym wydarzeniu pracownik jest obowiązany powiadomić niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego. Przyczyny tych zdarzeń muszą być analizowane, usuwane i omawiane z pracownikami.
  • wszyscy muszą dbać o porządek w firmie. Obowiązkiem każdego pracownika jest umieszczenie po skończonej pracy narzędzi i materiałów w miejscach do tego przeznaczonych. Narzędzia, sprzęt i materiały muszą być prawidłowo ułożone na miejscach, tak aby nie spadły, nie rozsypały się, nie zsuwały się lub nie staczały i nie rozlewały się.
© copyright by KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. - Autor: Mroziu
strona przęglądana: razy